Právne upozornenie

Vlastník služby

Vlastníkom tejto služby je TZMO Slovakia s. r. o.,Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36 546 127, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 32672/B.

Informácie obsiahnuté v službe

Celý obsah tejto služby má informatívny charakter v rozsahu otázok, ktoré sa týkajú spoločností skupiny TZMO Capital Group a produktov spoločnosti TZMO Capital Group a použiteľný charakter v rámci predplatného a prístupu oprávnenej skupiny návštevníkov.

Informácie poskytované službou nepredstavujú žiadnu predajnú ponuku, preto nemôže byť na tomto základe podpísaná žiadna zmluva o predaji.

Vlastník služby môže vykonať zmeny v službe bez predchádzajúceho oznámenia alebo ďalšieho odôvodnenia.

Poskytované služby

Vlastník tejto stránky poskytuje nasledujúce služby:

prístupová služba na základe predplatného k odborným informáciám pre oprávnenú skupinu používateľov

Predplatné znamená zadanie objednávky užívateľa na príjem pravidelných informácií zo služby. Frekvencia odosielania takýchto informácií nie je špecifikovaná. Vlastník služby nebude zodpovedný za nedoručenie objednaných informácií z objektívnych dôvodov, nezávislých od vlastníka.

Prístup k špecializovaným informáciám si vyžaduje vyplnenie registračného formulára a súhlas s podmienkami uvedenými v predpisoch týkajúcich sa prístupu registrovaných používateľov.

Vyššie uvedené služby sú poskytované bezplatne a nie je stanovená minimálna ani maximálna doba poskytovania.

Postup registrácie

Použitie tejto prístupovej služby začína zadaním podrobností týkajúcich sa mena a / alebo priezviska a e-mailovej adresy do registračného formulára a zároveň poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu, ktorý je podrobne popísaný v Pravidlách ochrany osobných údajov stlačením tlačidla „Súhlasím“.

Zrušenie účtu vlastneného používateľa je možné kedykoľvek.

Ďalšie činnosti vykonávané prostredníctvom služby

Prostredníctvom tejto služby sa môžu vykonávať aj vernostné programy, súťaže a propagačné kampane, a tiež trhový a spotrebiteľský prieskum. Podrobné podmienky ich realizácie budú zahrnuté do jednotlivých predpisov. Účasť na uvedených akciách bude možná po súhlase s podmienkami konkrétneho predpisu s použitím formulára.

Zodpovednosť vlastníka

Vlastník služby nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie osobne identifikovateľných údajov tretími osobami, za akékoľvek externé nezákonné činnosti a iné okolnosti nezávislé od vlastníka.

Všetky informácie obsiahnuté v službe boli vypracované v dobrej viere. Vlastník nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, spoľahlivosť, presnosť a úplnosť informácií poskytovaných na externých stránkach, ku ktorým sú poskytnuté odkazy na tejto internetovej stránke. Tieto odkazy sú označené modrou farbou.

Rozhodné právo

Používanie tejto stránky bude vo všetkých ohľadoch regulované slovenským zákonom a na všetky otázky, ktoré sa vzťahujú na používanie tejto služby, sa budú uplatňovať príslušné predpisy platné v Slovenskej republike.

Autorské práva

Obsah tejto služby je chránený autorskými právami a nemôže byť zmenený, kopírovaný ani distribuovaný bez povolenia vlastníka služby. Vytlačenie obsahu služby je možné len na osobné použitie. Všetky ostatné druhy použitia obsahu tejto služby vyžadujú písomný súhlas vlastníka služby.

Ochrana ochranných známok a obchodných mien

Ochranné známky a obchodné názvy používané v službe sú chránené príslušnými právnymi predpismi. Bez predchádzajúceho povolenia adekvátnej spoločnosti skupiny TZMO Capital Group nesmie byť žiadna z týchto známok alebo mien použitá alebo upravená.

TZMO nezaručuje efektívnosť a správnosť výkonu tejto služby ani odstraňovanie vzniknutých chýb. Taktiež nie je zaručené, že server, na ktorom táto služba funguje, neobsahuje vírusy ani iné škodlivé prvky.

Úprava právneho upozornenia

TZMO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť obsah tohto právneho upozornenia.

Zoznámte sa s našimi výrobkami Bella Ideale

aplikácia pre ženy

Facebook